НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ післядипломної освіти імені П.Л.ШУПИКА

Проспект Навчально-Виробничого плану на 2014рік

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
імені П. Л. ШУПИКА

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ, ПЕРЕДАТЕСТАЦІЇ ТА ІНТЕРНАТУРИ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ) НА 2014 РІК

 

Київ – 2013

АДРЕСА НМАПО ІМ. П. Л. ШУПИКА:

04112, М. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Проїзд: ст. метро “Дорогожичі”; трол. №№ 16,19,22, 27 до зуп. “Бабин Яр”

ТЕЛЕФОНИ:

Довідка:                                                              205-49-46

Начальник навчального відділу                     205-49-70

Відділення передатестаційної підготовки     456-04-23

Відділення спеціалізації                                   205-48-26

Відділення тематичного удосконалення        205-48-25

Відділення інтернатури                                     205-48-03

                                                                              456-00-33

Відділення підготовки молодших медичних  440-13-16

та фармацевтичних спеціалістів

Черговий адміністративного корпусу              440-96-93

Черговий учбово-лабораторного корпусу      205-49-73

 

Національна медична  академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика проводить цикли інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації і стажування, передатестаційні цикли, цикли стажування для лікарів і провізорів  та цикли спеціалізації і тематичного удосконалення для молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Цикли удосконалення для молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів академія проводить на умовах платних освітніх послуг.
 Інтернатура (спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки. Контингент складають випускники усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності. Після закінчення інтернатури присвоюється звання лікаря (провізора) – спеціаліста з певної спеціальності у відповідності з наказом МОЗ України від 21.11. 05р. № 621 ?Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.05 р. № 81?
 У деяких випадках лікар (провізор) може набути другу спеціальність, при умові, що даний спеціаліст відпрацював за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі або при відсутності даної спеціальності в інтернатурі. Здійснюється така спеціалізація за направленнями обласних управлінь охорони здоров’я, СЄС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, з обґрунтуванням необхідності в такій перепідготовці.
 Навчання лікарів (провізорів) на циклах спеціалізації завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора) – спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого зразка. 
Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) з окремих розділів відповідної спеціальності і є обов’язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів.
 Цикли інформації і стажування є видом підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), завданням яких є вивчення актуальних теоретичних питань і набуття практичних навиків з відповідного розділу спеціальності.
На циклах стажування до контингенту слухачів входять  лікарі, які не працювали за спеціальністю більше трьох років (Наказ МОЗ України від 17.03.93 р № 48. “Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності. ”), та лікарі, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії.
 На цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, цикли перед атестації та інформації і стажування не зараховуються лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти та лікарі, що мали перерву в роботі за спеціальністю більше 3-х років.
 На передатестаційні цикли зараховуються лікарі (провізори) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі (провізори) – спеціалісти суворо за спеціальністю, отриманою в інтернатурі або на циклах спеціалізації і мають відповідний стаж роботи в обраній спеціальності   Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво встановленого взірця з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва – один рік.
 Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п’ять років (Наказ МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів ”).
 Комплектування циклів здійснюється за заявками керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, СЄС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, керівників медичних установ різних форм власності, а також тих, що працюють поза системою закладів Міністерства охорони здоров’я України, вони зараховуються на навчання за угодою на умовах платних освітніх послуг. Вартість навчання одного слухача протягом місяця становить 1950 – 2500 гривень.
 При оформленні лікарів і провізорів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно пред’явити такі документи:
1) Путівку НМАПО, завірену печаткою органу охорони здоров’я;
2) паспорт і військовий квиток;
3) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копію;
4) сертифікат спеціаліста  про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;
5) завірену копію трудової книжки;
6) при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;
7) посвідчення про відрядження.
Зміна спеціальностей медико-профілактичного профілю на спеціальності за профілем “лікувальна справа” і “педіатрія” може здійснюватись тільки за дозволом Міністерства охорони здоров’я України.

З М І С Т

ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Кафедра сімейної медицини ……………………………………………………....

Кафедра діабетології ………………………………………………………………

Кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії ………………………………

Кафедра інфекційних хвороб…………………………………………………..….

Кафедра медицини катастроф ………………………………………………….…

Кафедра медицини невідкладних станів …………………………………………

Кафедра неврології та рефлексотерапії …………………………………………..

Кафедра паліативної та хоспісної медицини …………………………………….

Кафедра педіатрії № 2………………………………………………….

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

Кафедра терапії та геріатрії …………………………………………………….…

Кафедра фтизіатрії та пульмонології ……………………………………………..

Кафедра хірургії та проктології

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТОЛОГІЇ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ……………………………...

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології …………………………...

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода……..…………………….

Кафедра медичної та лабораторної генетики ………………………………….

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

Кафедра ортопедичної стоматології………………………………………………

Кафедра ортодонтії ………………………………………………………………...

Кафедра стоматології ……………………………………………………………...

Кафедра стоматології дитячого віку ……………………………………………...

Кафедра терапевтичної стоматології ……………………………………………..

Кафедра щелепно-лицевої хірургії ……………………………………………….

Відділення удосконалення молодших спеціалістів за фахом «стоматологія»

Відділення удосконалення зубних техніків

ХІРУРГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії …………………………………..

Кафедра загальної та невідкладної хірургії ……………………………………...

Кафедра нейрохірургії …………………………………………………………….

Кафедра ортопедії та травматології №1

Кафедра ортопедії та травматології №2

Кафедра оториноларингології …………………………………………………….

Кафедра онкології…………………………………………………………………..

Кафедра офтальмології ……………………………………………………………

Кафедра комбустіології та пластичної хірургії …………………………………

Кафедра торакальної хірургії та пульмонології

Кафедра урології……………………………………………………………………

Кафедра хірургії серця та магістральних судин………………………………….

Кафедра хірургії та трансплантології…

Кафедра хірургії та судинної хірургії …………………………………………….

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гастроентерології , дієтології та ендоскопії …………………………...

Кафедра клінічної лабораторної імунології та алергології...................................

Кафедра дерматовенерології …………………………………………………...…

Кафедра ендокринології…………………………………………………………

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії ………………………………..

Кафедра кардіології та функціональної діагностики ……………………………

Кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини

Кафедра неврології № 1 …………………………………………………………...

Кафедра неврології № 2 …………………………………………………………...

Кафедра терапії та ревматології

Кафедра терапії …………………………………………………………………….

Кафедра психіатрії ………………………………………………………………....

ПЕДІАТРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії ………………..……...…

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології…………………...

Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії……………………………………

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Кафедра неонатології………………………………………………………………

Кафедра педіатрії № 1……………………………………………………………...

Кафедра дитячих та підліткових захворювань

Кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації…………………

Кафедра дитячої хірургії …………………………………………………………..

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ І ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра вірусології ………………………………………………………………..

Кафедра гігієни та екології людини ……………………………………………

Кафедра гігієни харчування та гігієни дітей і підлітків ………………………...

Кафедра мікробіології та епідеміології

Кафедра організації та економіки фармації

Кафедра фармацевтичної технології та біофармації………………………

Кафедра управління охороною здоров'я …………………………………………

Кафедра контролю якості та стандартизації лікарських засобів

Кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології…………

Кафедра медичної статистики …………………………………………………….

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Кафедра іноземних мов …………………………………………………………....

Кафедра клінічної лабораторної діагностики ……………………………………

Кафедра медичної інформатики …………………………………………………..

Кафедра гематології та трансфузіології ………………………………………....

Кафедра патологічної та топографічної анатомії ………………………………..

Кафедра судової медицини ………………………………………………………..

Кафедра променевої діагностики………………………………………………….

Кафедра радіології………………………………………………………………….


Навчально-Виробничий план на 2014 рік (документ)