НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ післядипломної освіти імені П.Л.ШУПИКА

Науково - методична робота

Співробітниками НМАПО імені П.Л.Шупика у 2006–2007 рр. здійснено велику видавничу діяльність, в т.ч. підготовлено 10 підручників, 51 посібник, 3 довідника та 2 керівництва з грифами ЦМК з ВМО МОЗ України, МОЗ України та МОН України.

 

№ з/п

Назва книги, к-сть стор.

Автори

Коли і ким був наданий дозвіл на видання

Вид видання

1

Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків.- К., 2006.-
Т.1 - 266 с. та Т.2 - 478 с.

Мачерет Є.Л.,
Довгий І.Л.,
Коркушко О.О

МОН України

Підручник

2

Травматологія літнього віку. Кн. ІІІ.- Травма хребта у людей літнього і старечого віку.- К., 2006.- 251 с. та кн.ІV.- К., 2007.- 283 с.

Герцен Г.І.,
Дибкалюк С.В.,
Остапчук М.П.

МОН України

Підручник

3

Гігієна харчування з основами нутриціології. Видання 2-е, перероблене та доповнене.- К.: Медицина, 2006, кн. І - 526 с. та кн. 2 - 544 с.

За ред. проф. В.І.Ципріяна
(співав. Козярін І.П.,
Слободкін В.І.,
Хоменко І.М.)

ЦМК з ВМО МОЗ України

Підручник

4

Хирургические методы дентальной имплантации.- К., 2007.- 128 с.

Тимофеев А.А.

МОН Украины

Учебник

5

Гастроентерологія.- К., 2007.-
719 с.

Харченко Н.В.,
Бабак О.Я.

ЦМК з ВМО МОЗ України

Підручник

6

Захворювання слинних залоз.- Львів, 2007.- 158 с.

Тимофєєв О.О.

МОН України

Підручник

7

Акушерство і гінекологія.- К., 2007.- Т.2.- 464 с.

Мазорчук Б.Ф.,
Жученко П.Г.,
Матюха Л.Ф.

ЦМК з ВМО МОЗ України

Підручник

8

Комбустиология.- Донецк, 2006.- 236 с.

Фисталь Е.Я.,
Козинець Г.П.,
Самойленко Г.Е. и др.

ЦМК з ВМО МОЗ України

Учебник

9

Гігієна та екологія.- Вінниця: Нова Книга, 2006.- 720 с.

Вороненко Ю.В.,
Проданчук М.Г.

МОЗ України

Підручник

10

Хірургія.- Дніпропетровськ, 2007.- Т.2.- 628 с.

Гетьман В.Г.,
Макаров А.В. (розділи в книзі)

МОЗ України

Підручник

Навчальні та навчально-методичні посібники підготовлені зі спеціальностей: гематологія, дермато­венерологія, нефрологія, судово-медична експертиза, отоларингологія та дитяча отоларингологія, стоматологія, педіатрія та інші.

Фахівцями Центру дистанційної освіти у 2006–2007 роках спільно зі співробітниками кафедри медичної інформатики вдосконалено принципи та методики формалізації, передачі та контролю знань, дидактичних прийомів дистанційного навчання, розробки технологічного обладнання та програмно-апаратних засобів, що забезпечило необхідні умови для ефективного впровадження елементів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті.

Технічне обладнання Центру забезпечує можливість передачі й одержання навчальної інформації, мультимедійних презентацій та “живого” відеозображення як звичайними наземними каналами мережі Інтернет, так і високоякісним супутниковим каналом. Діяльність Центру задовольняє нові вимоги, що виникають в контексті приєднання України до Болонського процесу. Центр пропонує прогресивні форми проведення як окремих лекцій, так і значних частин циклів тематичного вдосконалення та передатестаційних циклів.

15–16 лютого на базі НМАПО імені П.Л.Шупика відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю "Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів". Завдяки розробленим інноваційним технологіям був здійснений відеозв’язок з 5 ВНЗ України, 4 обласними центрами охорони здоров’я, 2 діагностичними центрами, двома закладами НАН України, а також зі студією компанії Міжнародні Медичні Програми, Іnc (м. Нью-Йорк, США).

15–17 березня НМАПО імені П.Л.Шупика спільно із Запорізьким ДМУ провели дистанційну науково - практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини».

В травні вперше проведений передатестаційний очно-заочний цикл зі стоматології з елементами дистанційного навчання для фахівців-стоматологів Закарпатської області.

В рамках циклу проведений дистанційний контроль знань слухачів на початку (вхідний) та в кінці (вихідний) навчального циклу. Проведення вхідного контролю дозволило визначити існуючий рівень знань слухачів, розподілити їх на однорідні навчальні групи, зосередити увагу викладачів на більш актуальних та проблемних питаннях спеціальності, а також ознайомитися та подолати невизначеність щодо технічних питань тестування (а саме: принципи роботи програми, адаптування до форми представлення питань та відповідей тощо).

Зараз спільно з американськими фахівцями виконується наукова робота щодо розробки єдиної платформи для проведення телеконференцій.

Реалізація положень Болонської декларації в НМАПО імені П.Л.Шупика

В Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України на виконання Наказу Президента України від 17.02.2004 р. №199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу МОН України від 23.01.04 р. №49 "Про затвердження заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 pp.", наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти", рішення Колегії МОЗ України від 12.05.04. №5 "Про подальші заходи щодо покращення діяльності вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти", затвердженого наказом МОН України від 23.01.2004 р. №48 "Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців", наказу ректора НМАПО член-кор. АМН України, професора Ю.В.Вороненка від 15.04.04. №761 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в підготовці аспірантів і магістрів медичного та фармацевтичного профілів" з метою наближення до міжнародних вимог професійної підготовки фахівців на післядипломному етапі вищої медичної освіти проводиться організаційна, інформаційна і методична робота по удосконаленню навчального процесу та приведенню його у відповідність до визнаної багатьма країнами Європи кредитно-трансферної системи організації навчання в вищих навчальних закладах (ECTS — European Credit Transfer System).

Впровадження ECTS створить умови для реалізації свободи вибору індивідуальної освітньої траєкторії, яка визначається індивідуальним навчальним планом, що вкрай важливо для завершення повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти з урахуванням певного спрямування майбутньої професійної діяльності.

В академії затверджений і виконується план заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в організації навчального процесу на кафедрах НМАПО. Для завідувачів кафедр НМАПО, що є опорними в системі післядипломної медичної освіти України, проводяться науково-методичний семінари, цикли ТУ “Вища медична освіта та Болонський процес”, присвячені питанням впровадження освітніх кредитів ЕСТS і кредитно-модульній організації навчального процесу. В бібліотечних картотеках відкрито рубрику "Болонський процес в медицині". Організовано тематичну виставку літератури: "Болонський процес і післядипломна медична освіта".

Для завідувачів кафедр проведений семінар "Доказова медицина і Болонський процес", на якому з лекцією виступив професор О.П.Мінцер. Триває розвиток методології доказової медицини: організовані спеціальні секції на щорічних конференціях “Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”, присвячені проблемам доказової медицини; проведено цикли ТУ з ДМ; широко подовжується наукова пропаганда принципів ДМ: на сторінках газети “Ваше здоров’я”, в медичних журналах, на виїзних циклах.

За участю проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної освіти лікарів НМАПО розроблені і подані до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України пропозиції щодо вдосконалення багаторівневої системи медичної освіти в Україні в рамках Болонського процесу.

Розроблено Положення про дистанційне навчання в системі післядипломної медичної освіти, а також навчальні програми тематичного удосконалення для підвищення кваліфікації викладачів: "Дистанційне навчання в медицині" і "Організація дистанційного навчання в фармації". Наказом ректора академії від 25.01.2006 р. №107 згідно рішенння спільного засідання конференції трудового колективу та Вченої ради від 18.01.2006 р., протокол №1 затверджено Положення про науковий навчально-методичний Центр дистанційного навчання НМАПО. Вперше в Україні: проведено цикл ТУ “Основи теорії та методики професійної освіти” для викладачів Запорізького ДМУ; за завданням Проекту ЄС проведена дистанційна перевірка знань керівників закладів охорони здоров’я з актуальних питань сучасного управління; розроблена типова платформа для використання телевізійних каналів передачі інформації. На кафедрі медичної інформатики проведяться місячні цикли ТУ “Дистанційне навчання в медицині”.

Продовжується напрацювання методичних матеріалів щодо подальшого реформування професійної освіти лікарів і провізорів впродовж життя. В цьому напрямку розроблено: проект Концепції післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку; проект Положення про безперервний професійний розвиток та підтвердження професійної компетентності лікарів; проект Положення про кафедру, на якій здійснюється підготовка інтернів; проект Положення про клінічну базу стажування лікарів-інтернів; навчальні плани та програми циклів ТУ для викладачів ВМЗО та організаторів системи охорони здоров’я “Безперервна медична освіта лікарів і провізорів у контексті Болонського процесу” (78 год); “Основи теорії та методики професійної освіти” (1 міс).

Новітні розробки, основні направлення, досягнення методичної роботи

В НМАПО ім. П.Л.Шупика проводяться цикли ТУ для професорсько-викладацького складу "Вища медична освіта і Болонський процес" для викладачів закладів післядипломної освіти. Ці цикли проводяться у відповідності до навчального плану та програми, затверджених МОЗ України. Для адаптації цієї програми до потреб післядипломної освіти кафедрою медичної інформатики (підрозділ педагогики та психології) розроблені навчальний план та програму циклу ТУ "Безперервна медична освіта лікарів і провізорів у контексті Болонського процесу" (цикл розраховано на 78 год).

Кафедрою медичної інформатики (підрозділ педагогики та психології) також розроблені навчальний план та програма циклу ТУ "Основи теорії та методики професійної освіти" тривалістю 1 міс. Програму структуровано за модульно-кредитним принципом у відповідності до вимог Болонського процесу (для викладачів вищих медичних закладів освіти та організаторів системи охорони здоров'я).

Інноваційна діяльність:

Наукова:

вперше запропоновано —

·           електронний медичний паспорт,

·           автоматизовану дистанційну атестаційну систему.

Науково-технологічна діяльність:

вперше запропоновано —

·           створення системи мультиваріантного дистанційного навчання лікарів та провізорів;

·           розробка системи дистанційного оцінювання знань слухачів з урахуванням вимог Болонського формату;

·           автоматизоване робоче місце педагога з фармацевтичних дисциплін;

·           електронний паспорт слухача в системі післядипломної медичної освіти;

·           застосування експрес-методу кірліан-графічної оцінки функціонального стану організму людини.

Науково-педагогічна діяльність:

вперше запропоновано —

·           створення адаптивної блочно-модульної системи самоосвіти для забезпечення заданого рівня якості навчання;

·           система навчальної допомоги у викладанні розділів про фінансування закладів охорони здоров’я на кафедрах управління охороною здоров'я і соціальної медицини в медичних ВНЗах України;

·           принципи дистанційної передачі знань;

·           програма підготовки зі спеціальності «Медичне право»

Науково-організаційні інновації:

влітку 2005 року розпочав роботу Центр дистанційного навчання НМАПО імені П.Л.Шупика, напрямки діяльності якого —

·           дистанційне навчання,

·           розробка дидактичних прийомів дистанційного навчання,

·           вдосконалення принципів і методик формалізації знань,

·           вдосконалення принципів передачі і контролю знань,

·           апробація технологічного обладнання та програмно-апаратних засобів для впровадження дистанційного навчання в медичних ВНЗ України.

Втілення принципів дистанційного навчання:

вперше в Європі проведений сеанс ДН з проблем діагностики та лікування туберкульозу за участі вчених та фахівців США, Словаччини, Польщі і України; з боку України прийняли участь фахівці НМАПО ім. П.Л.Шупика та Запорізького ДМУ, Інститут фтизіатрії та пульмонології АМН України.

Втілення принципів дистанційного навчання

·           вперше в Україні проведено цикл тематичного вдосконалення для викладачів Запорізького державного медичного університету;

·           вперше в Україні проведена дистанційна перевірка знань керівників лікувальних закладів;

·           вперше в Україні розроблена типова платформа для використання телевізійних каналів передачі інформації.

Кафедрами НМАПО запроваджено проведення циклів тематичного удосконалення за наступними напрямками:

 1. «Сучасні проблеми ToRCH-інфекції» (78 год) – кафедра вірусології
 2. «Функціональна діагностика в кардіології» (1 міс) – кафедра кардіології і функціональної діагностики
 3. «Фізіологія та патологія передчасно народжених дітей» (78 год) – кафедра неонатології
 4. «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я» (1 міс) – кафедра дитячої неврології та медико – соціальної реабілітації
 5. «Безперервна медична освіта лікарів і провізорів у контексті Болонського процесу» (78 год) – кафедра медичної інформатики, підрозділ педагогіки та психології
 6. «Належна лабораторна практика в державних лабораторіях з аналізу якості лікарських засобів» (78 год) – кафедра фармацевтичної хімії і фармакогнозії
 7. «Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) в лікуванні безпліддя» (78 год) – кафедра акушерства, гінекології та перинатології
 8. «Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії (діагностика і лікування)» (1 міс) – кафедра ортопедії і травматології - 1
 9. «Відкриті пошкодження кісток та суглобів» (1 міс) – кафедра ортопедії і травматології - 1
 10. «Деформуючий артроз великих суглобів. Ендопротезування» (1 міс) – кафедра ортопедії і травматології - 1
 11. «Захворювання та пошкодження колінного суглоба. Артроскопія» (1 міс) – кафедра ортопедії і травматології - 1
 12. «Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей» (1 міс) – кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології
 13. «Гігієна водопостачання, водних об’єктів та грунту» (1 міс) – кафедра гігієни та екології людини
 14. «Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань» (1,5 міс) – кафедра патологічної та топографічної анатомії
 15. «Захворювання периферійної нервової системи» (1 міс) – кафедра неврології і рефлексотерапії
 16. «Основи судинної хірургії для загальних хірургів» (1 міс) – кафедра хірургії та комбустіології
 17. «Основи лапароскопічної хірургії» (1 міс) – кафедра хірургії та комбустіології
 18. «Сучасні питання ендокринної хірургії» (– 78 год) – кафедра хірургії та проктології
 19. «Краніосакральна терапія в медичній реабілітації I і III курс» (78 год) – кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології
 20. «Актуальні питання з акушерства та гінекології (для сімейних лікарів)» (1,5 міс) – кафедра акушерства та гінекології - 1
 21. «Актуальні питання з акушерства ті гінекології для військових лікарів» (1 міс) – кафедра акушерства та гінекології - 1
 22. «Актуальні питання геронтології і геріатрії» (78 год) – кафедра терапії і геріатрії
 23. «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією»
  (1 міс) – кафедра офтальмології
 24. «Актуальні питання офтальмології» (1 міс) – кафедра офтальмології
 25. «Актуальні питання з медицини невідкладних станів» (1 міс) – кафедра медицини невідкладних станів
 26. «Гігієнічна оцінка фізичних факторів» (1 міс) – кафедра гігієни та екології людини
 27. «Гігієна праці в сільському господарстві» (1 міс) – кафедра гігієни та екології людини
 28. «Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску в діагностиці та оцінці ефективності лікування кардіологічних захворювань» (1 міс) – кафедра кардіології та функціональної діагностики
 29. «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я» (78 год) – кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
 30. «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я» (1 міс) – кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
 31. «Психотерапія в клінічній практиці лікаря-психіатра» (1 міс) – кафедра психіатрії
 32. «Інтервенційна радіологія» (1 міс) – кафедра радіології
 33. «Комп’ютерна томографія» (1 міс) – кафедра радіології
 34. «Магнітно-резонансна томографія» (1 міс) – кафедра радіології

35.   «Застосування радіонуклідних та ультразвукових методів в клінічній діагностиці" (1 міс;
1,5 міс) – кафедра радіології

36.   «Антиретровірусна терапія та інші аспекти лікування ВІЛ-інфекцій та СНІДУ у дітей» (78 год) – кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

 1. «Оптометрія та контактна корекція» (1 міс) – кафедра офтальмології
 2. «Особливості організації роботи аптечних установ в сучасних умовах» (1 міс) – кафедра організації і економіки фармації
 3. «Контроль якості лікарських засобів» (1 міс) – кафедра промислової фармації
 4. «Промислова фармація» (1 міс) – кафедра промислової фармації
 5. «Промислова технологія лікарських засобів» (1 міс) – кафедра промислової фармації
 6. «Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології» (1 міс) – кафедра акушерства та гінекології - 1
 7. «Вибрані питання санології» (1 міс) – кафедра спортивної медицини та санології
 8. «Лізосомні хвороби» (78 год) – кафедра медичної генетики
 9. «Перинатальна патологія та невідкладні стани в ранньому неонатальному періоді» (78 год) – кафедра неонатології
 10. «Актуальні питання неонатології» (1 міс) – кафедра неонатології
 11. «Штучна вентиляція легень у новонароджених» (1 міс) – кафедра неонатології
 12. «Мануальна терапія» (1 міс) – кафедра ортопедії і травматології - 2
 13. «Пропедевтика психічних захворювань» (1 міс) – кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії
 14. «Нові лікарські препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва» (1 міс) – кафедра фармацевтичної хімії і фармакогнозії
 15. «Патологічні та преморбідні стани у спортсменів» (1 міс) – кафедра спортивної медицини та санології
 16. «Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології» (1 міс) – кафедра акушерства, гінекології та репродуктології
 17. «Основи фоніатрії та фонопедії» (1 міс.; 78 год) – кафедра отоларингології
 18. «Захворювання підшлункової залози у дітей і підлітків, сучасні алгоритми діагностики та лікування» (78 год) – кафедра дитячих та підліткових захворювань
 19. «Сучасні алгоритми лікування захворювань дітей та підлітків» (78 год) – кафедра дитячих та підліткових захворювань
 20. «Гематологічні методи дослідження» (1,5 міс) – кафедра клінічної лабораторної діагностики
 21. «Анемії» (для викладачів медичних університетів і медичних академій післядипломної освіти) (78 год) – кафедра гематології та трансфузіології
 22. «Краніосакральна терапія в медичній реабілітації — II–IV курс» (78 год) – кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології
 23. «Неврологія раннього дитячого віку» (1 міс) – кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
 24. «Підприємницька діяльність та управління фінансами в охороні здоров’я» (78 год) – кафедра управління охороною здоров’я
 25. «Патологічна анатомія інфекційних хвороб" (78 год) – кафедра патологічної та топографічної анатомії
 26. «Мікроскопічна діагностика біопсій (спеціальна онкоморфологія)» (1міс) – кафедра патологічної та топографічної анатомії
 27. «Безпечне материнство — концепція сучасного акушерства» (78 год) – кафедра акушерства гінекології і репродуктології
 28. «Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини» (78 год) – кафедра акушерства гінекології і репродуктології
 29. «Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та лікування новонароджених»
  (78 год) – кафедра неонатології
 30. «Актуальні питання в неврології» (1 міс) – кафедра неврології - 1
 31. "Педіатричні аспекти практики сімейного лікаря» (1 міс) – кафедра педіатрії - 1
 32. «Гігієнічні вимоги до умов перебування дітей у навчально-виховних, оздоровчих закладах»
  (78 год; 1 міс) – кафедра гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків
 33. "Основи теорії та методики професійної освіти" (78 год) – кафедра медичної інформатики

Підготовлені також навчальні плани та програми циклів стажування для лікарів, що підтверджують звання «лікар-спеціаліст» за фахом:

 1. «Ортопедія і травматологія»(1 міс) кафедра ортопедії і травматології - 1
 2. «Аналітично-контрольна фармація»(1 міс) кафедра фармацевтичної хімії і фармакогнозії
 3. «Інфекційні хвороби»(1 міс) кафедра інфекційних хвороб
 4. «Психіатрія»(1 міс) кафедра психіатрії
 5. «Гігієна праці»(1 міс) кафедра гігієни та екології людини
 6. «Загальна гігієна» (1 міс) кафедра гігієни та екології людини
 7. «Нефрологія»(1 міс) кафедра нефрології
 8. «Дитяча нефрологія»(1 міс) кафедра нефрології
 9. «Ультразвукова діагностика»(1 міс) кафедра радіології
 10. «Рентгенологія»(1 міс) кафедра радіології
 11. «Бактеріологія»(1 міс) кафедра мікробіології і епідеміології
 12. «Комунальна гігієна» (1 міс) – кафедра гігієни та екології людини
 13. «Організація і керування фармацією» (1 міс) – кафедра організації і економіки фармації
 14. «Патологічна анатомія» (1 міс) – кафедра патологічної анатомії
 15. «Дерматовенерологія» (1 міс) – кафедра дерматовенерології
 16. «Дитяча дерматовенерологія» (1 міс) – кафедра дерматовенерології
 17. «Дитяча ендокринологія» (1 міс) – кафедра ендокринології
 18. «Судово-медична експертиза» (1 міс) – кафедра судової медицини
 19. «Епідеміологія» (1 міс) – кафедра мікробіології та епідеміології
 20. «Вірусологія» (1 міс) – кафедра вірусології
 21. «Гігієна харчування» (1 міс) – кафедра гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків
 22. «Гігієна дітей і підлітків» (1 міс) – кафедра гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків

Конференції НМАПО

Департамент кадрової політики, освіти та науки